Emisja akcji spółki

Emisja akcji spółki

Nie wszystkie spółki posiadają uprawnienia do emisji akcji. Kodeks prawa handlowego przyznał to prawo tylko spółkom komandytowo-akcyjnym i spółkom akcyjnym. Jednak do ich założenia potrzebne jest zgromadzenie kapitału zakładowego. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej kapitał początkowy musi wynieść, co najmniej pięćdziesiąt tysięcy złotych, natomiast w przypadku spółek akcyjnych jest on dwa razy wyższy. Prowadzenie takich spółek jest polecane wspólnikom, którzy planują rozwinąć swoją działalność gospodarczą na szeroką skalę. Takie formy organizacyjno-prawne, które posiadają możliwość emisji akcji i innych papierów wartościowych cieszą się ogólnie na rynku dobrą wiarygodnością. Z czasem, gdy nasza spółka zacznie przynosić duże zyski, będziemy mogli wprowadzić ją na giełdę papierów wartościowych. Obecnie na warszawskiej giełdzie notowanych jest ponad sześćset spółek. Można wyróżnić wiele rodzajów akcji, które mogą emitować spółki, do najważniejszych należą akcje zwykłe, uprzywilejowane, akcje nieme, złote. Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne są polecane przedsiębiorcom, którzy szukają dobrego sposobu na lokatę dużej ilości kapitału. W spółce komandytowo-akcyjnej występują dwa rodzaje podmiotów komandytariusz i komplementariusz, ich uprawnienia są precyzyjnie określone w kodeksie spółek handlowych.