Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa

Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa

Do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebny jest kapitał początkowy, który umożliwi nam szybki start, konieczne inwestycje i uwiarygodni naszą pozycję na rynku wśród innych partnerów biznesowych. Na większości form organizacyjno-prawnych nie ciąży obowiązek zebrania minimalnego kapitału zakładowego, lecz są też takie formy prawne, w których do rozpoczęcia funkcjonowania firmy potrzebne jest zgromadzenie wskazanych w odpowiedniej ustawie środków pieniężnych. Wśród czterech spółek osobowych, tylko na jednej ciąży taki wymóg, jest nią mianowicie spółka komandytowo-akcyjna a wysokość kapitału podstawowego wynosi w tym przypadku pięćdziesiąt tysięcy złotych. W zamian taka spółka jest wiarygodnym i zaufanym partnerem na rynku i ma możliwość emisji papierów wartościowych. Obie spółki kapitałowe przy ich zawiązywaniu muszą posiadać określony kapitał. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest to tylko pięć tysięcy złotych, za to spółki akcyjne muszą zebrać aż sto tysięcy złotych. Spółki akcyjne także mają prawo do emisji papierów wartościowych, mogą być ponadto notowane na giełdzie papierów wartościowych, jednak by wejść na parkiet giełdowy potrzebny jest kapitał zakładowy w wysokości czterdziestu milionów złotych. W spółkach europejskich kapitał podstawowy wynosi sto dwadzieścia tysięcy euro.