Rodzaje spółek osobowych

Rodzaje spółek osobowych

Ciekawym pomysłem na założenie działalności gospodarczej jest wybór jednej z form organizacyjnych zaliczanych przez kodeks spółek handlowych do kategorii spółek osobowych. Wspomniana powyżej regulacja prawna wymienia cztery rodzaje spółek osobowych i dwa rodzaje spółek kapitałowych. Wśród spółek omówione w tym akcie prawnym zostały spółki jawne, komandytowo-akcyjne, partnerskie i komandytowe. Każda z tych organizacyjno-prawnych pociąga ze sobą wiele korzyści dla wspólników, jak i niedogodności. Wspólnicy powinni zadecydować, która z form jest dla nich najkorzystniejsza. W grę wchodzi wiele czynników, jak na przykład rodzaj biznesu, który chcemy prowadzić, jaki firma ma obejmować zasięg, czy chcemy posiadać prawo do emisji akcji nasze spółki i tym podobne. Wśród spółek osobowych tylko spółka komandytowo-akcyjna posiada prawo do emisji akcji. Jednak założenie tego rodzaju działalności pociąga za sobą konieczność zgromadzenia kapitału podstawowego w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych. Umowy spółek osobowych powinny być podpisane w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. W umowie każdej spółki muszą się znaleźć informacje dotyczące wspólników podpisujących ten dokument, wysokość wniesionych przez nich wkładów, czy usług. Minusem tych spółek jest występowanie odpowiedzialności zbiorowej.