Zalety spółki akcyjnej

Zalety spółki akcyjnej

Kodeks spółek handlowych wymienia dwa rodzaje spółek kapitałowych. Pierwszym z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś drugim spółka akcyjna. Każda z tych form organizacyjno-prawnych pociąga za sobą potrzebę zgromadzenia kapitału zakładowego, odpowiednio dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości pięciu tysięcy złotych, zaś dla spółek akcyjnych w wysokości stu tysięcy złotych. Spółkę akcyjną zakładają wspólnicy, którzy noszą się z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej o szerokim zasięgu. Tego rodzaju działalność daje im ponadto niekwestionowaną możliwość zebrania i kumulacji dużego kapitału, co na przykład nie jest możliwe we wszystkich spółkach partnerskich. Istotną zaletą tego rodzaju spółki kapitałowej jest brak odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania wobec wierzycieli. Każdy akcjonariusz ponosi odpowiedzialność do wysokości wniesionego przez siebie wkładu. Spółka akcyjna to także znakomity pomysł dla wspólników, którzy mają zamiar prowadzenia emisji akcji i obligacji. Papiery wartościowe emitowane przez taką spółkę mogą być również notowane na giełdzie, po spełnieniu odpowiednich warunków. Podmioty gospodarcze działające na rynku w formie spółki akcyjnej są dodatkowo bardzo wiarygodne, co można zapisać po stronie zysków płynących z takiej działalności.